Members of FUKUNAGA and MAKIHARA Lab.

@

Go back to the Top Page of FUKUNAGA LAB.


Staff

Professor. Hisao FUKUNAGA

Associate Professor. Kanjuro MAKIHARA

Assistant Professor. Satoshi ATOBE


DC3

 Yuta YAMAMOTO


DC2

 Keisuke OTSUKA


MC2

 Kei ASAHINA

 Kazumasa SASAHARA

 Katsuyoshi SHISHIDO

 Hiroaki MIYAZAWA


MC1

 Masumi UENO

 Yoshiyuki UWAMINO

 Satoru ONUKI

 Yushin HARA


BC4

 Kensuke SAITO

 Takahiro SUZAKI

 Naoya SOGO

 Michihiro FUJIWARA


BC3

 Ikuya TAKAMOTO

 Honoka TOMIZAKI


International student

 Nelson Ernesto MORENO


Go to the Page "Graduates of FUKUNAGA LAB."

Go back to the Top Page of FUKUNAGA LAB.